Crowdculture.se

CROWDCULTURE.SE

Crowdculture.se vill skapa en digital plattform för microfinansiering av kulturella produktioner. Kulturproducenter, finansiärer och konsumenter kan genom siten bidra till förverkligandet av projekt som faller utanför det kulturella etablissemangets omedelbara smakfåra och därmed stimulera ett mer livfullt kulturutbud i staden, och på nätet. Projektet stöds med medel för att vidareutveckla konceptet och i nära samarbete med fonden Innovativ Kultur skapa nya alternativa lösningar på kulturfinansiering. 

Projektredovisning: 

Ett antal workshops har genomförts i syfte att lägga en grund för fortsatt arbete med alternativ kulturfinansiering och väl etablerade kulturaktörer har knutits till projektet.   

Resultatbeskrivning: