Glass and plasticity in space

Glass and plasticity in space

Syftet med projektet är att undersöka det interdisciplinära samspelet mellan glas, scenkonst och musik. Projektets fokuserar till del på design av ett platsspecifikt konstnärligt verk med ambitionen att samtidigt göra det mobilt. Därtill undersöks multiple prototyping, det vill säga utveckling av en produkt som blir till flera. Projektet som helhet avser att forska kring innovation och arbetsmetod.

Projektredovisning: 

Projektet
 genomfördes
 under
 perioden
 1
 januari 
‐ 31 maj 
2011.
Utveckling 
av 
prototyp, 
produkter 
och 
modell 
genomfördes 
kontinuerligt 
under 
hela
 tidsperioden. 
Parallellt 
dokumenterades 
processen.
 Metoden 
baseras 
på 
praktiska 
experiment 
i 
form 
av 
workshops 
och 
performance. 

Resultatbeskrivning: