Nattens klarhet

NATTENS KLARHET

Urbana berättelser om naturens väsen. Projektet tar sin utgångspunkt i hur naturvärden återspeglas inom stadsplanering och syftar till att problematisera den rådande bilden av naturen i samhället. Inspirerad från samtida teorier inom bl.a. naturresurshushållning och systemekologi vill vi undersöka och synliggöra alternativa naturupplevelser och berättelser i staden. 

 

 

Projektredovisning: 

Med hjälp av bland annat semiarier ska arbetet utmynna i en serie verk bestående av tre audiovisuella installationer i det offentliga rummet i Stockholm baserade på tre prototyper. Pilotprojektet har en experimentell karaktär och syftar till att väva samman den konstnärliga processen med input från fält inom naturvetenskap och arkitektur/stadsplanering.

Resultatbeskrivning: